Clubexamen jeugd

Hoewel karate in groepsverband beoefend wordt, is de vordering als karateka een individueel traject. Het ultieme doel van een karateka is het behalen van een zwarte gordel. 
Om de zwarte gordel te kunnen behalen dien je eerst negen leerlinggraden, de negen Kyu’s, verdeeld over drie gordelkleuren te doorlopen: 

 • 9e Kyu: wit-gele gordel  
 • 8e Kyu: gele gordel
 • 7e Kyu: oranje gordel  
 • 6e Kyu groene gordel  
 • 5e Kyu: blauwe gordel 
 • 4e Kyu: blauwe gordel met één witte merkstreep 
 • 3e Kyu: bruine gordel 
 • 2e Kyu: bruine gordel met één witte merkstreep 
 • 1e Kyu: bruine gordel met twee witte merkstrepen 

Bij de groep van de jeugd kunnen we twee types van “examen” onderscheiden, namelijk het graadexamen en het tussengraadexamen. 

 1. Tussengraadexamen 

Omdat kinderen (in principe) geen graadexamen mogen afleggen voor zij acht jaar zijn, wordt er voor de jeugd ook gewerkt met tussengraden (rode merkstrepen).  

De tussengraden zijn geen officiële graden en bestaan slechts vanaf 9e Kyu: de club kan er voor kiezen om het examen van de tussengraden op een apart moment te houden, dan wel ze te organiseren samen met het graadexamen.
Ook voor een tussengraad vindt er een voorafgaandelijke communicatie plaats: dit evaluatiemoment wordt ofwel tijdens ofwel kort na een van de trainingen gehouden. 

De uitnodiging tot het tussengraadexamen vindt enkel en alleen plaats via mail en dit ten laatste 1 week voor het desbetreffende examen: het is dus belangrijk dat de club steeds over een actief mailadres beschikt, maar ook dat deze wordt opgevolgd door een volwassene/de jongere zelf.  

De tussenexamens kunnen afgenomen worden als de kinderen er klaar voor zijn en worden meestal rond dezelfde periode van het graadexamen gehouden (indien ze niet samenvalt met het graadexamen). 

Om te mogen deelnemen aan een tussengraadexamen worden bijna dezelfde criteria gevolgd door de verantwoordelijke van de jeugdlesgevers als deze die van toepassing zijn voor het graadexamen. (zie hieronder “ minimale voorwaarden tot deelname aan het graadexamen”) 

De overzichtstabel “graadsysteem bij de jeugd” is indicatief: De tabel geeft enkel de minimale wachttijden en het minimale aantal trainingen weer die nodig zijn om een volgende graad te kunnen behalen. Dat wil echter niet zeggen dat wanneer aan deze minimale vereisten werd voldaan er automatisch een uitnodiging voor het examen zal volgen. 

Ben je een startend jeugdlid (witte gordel) dan past de club een iets andere vorm van tussengraadexamen toe dat uiteindelijk zal leiden naar een graadexamen.
Om tot het graadexamen van 9e Kyu uitgenodigd te kunnen worden, zal de club nagaan of de jongere de drie “disciplines” van karate beheerst, zijnde op zelfstandige basis kihon, kata en kumite uitvoeren.
Deze drie disciplines worden vertegenwoordigd door drie merkstreepjes (geel, groen en rood).
Het is pas wanneer de jongere deze drie streepjes verworven heeft dat er een mogelijkheid bestaat om op een later moment uitgenodigd te worden tot het graadexamen van 9e kyu.
De proeven tot het behalen van een merkstreepje worden niet op voorhand aangekondigd maar worden afgenomen tijdens de training zelf en wanneer vastgesteld werd dat de jongere een bepaalde discipline beheerst.

 1. Graadexamen 

Enkel tijdens het graadexamen is het mogelijk om een volgende kyu-graad te behalen.  

De club houdt per seizoen twee examenmomenten (meestal rond november en rond mei/juni), waarbij de jongere uitdrukkelijk uitgenodigd wordt om deel te nemen aan het examen.  

Deze uitnodiging vindt enkel en alleen plaats via mail en dit ten laatste 1 week voor het examen: het is dus belangrijk dat de club steeds over een actief mailadres beschikt, maar ook dat deze wordt opgevolgd door een volwassene/de jongere zelf.  

Er wordt geen andere communicatie met betrekking tot het graadexamen verstuurd. Jongeren die dus niet geselecteerd zijn voor het (tussen)graadexamen, zullen dus ook geen e-mail ontvangen.  

Heb je vragen over het examen zelf of waarom je kind niet uitgenodigd is tot het clubexamen dan kan je steeds mailen met de vraag tot feedback naar het e-mailadres: info@shinbugent.be  

De uitnodiging per mail bevat het specifieke moment waarop het (tussen)graadexamen zal plaatsvinden zodat dit kan worden vrijgehouden, samen met wat andere informatie over het examen zelf (zie hieronder).

Minimale voorwaarden tot deelname aan het graadexamen

Om toegelaten te kunnen worden tot het graadexamen dient de jongere aan een aantal voorwaarden te voldoen: 

 • Een persoonlijke uitnodiging tot deelname aan het examen ontvangen (via mail) 
 • over een geldige vergunning beschikken bij de federatie (VKF) 
 • in orde zijn met je clublidgeld 
 • voldoende wachttijd gerespecteerd hebben
 • voldoende trainingen hebben (= regelmatig trainen met een frequentie van gemiddeld één training per week)
 • het examenprogramma kennen 

Hoe wordt beslist of een jongere mag deelnemen aan het examen?

De club werkt steeds vanuit de doelstelling om de slaagkansen van alle jeugdleden te optimaliseren om zo tot een positieve ervaring te komen als resultaat van de geleverde trainingsinzet.  

Om in deze doelstelling te slagen, werkt de club (de jeugdlesgevers) volgens een bepaald systeem: 

Tijdens de trainingen worden de kinderen begeleid in hun progressie naar een volgende graad. Alle lesgevers observeren de jeugdleden op verschillende trainingen en komen vervolgens samen enige tijd voor het examen zal plaatsvinden. Tijdens dit overleg bespreken zij per jongere de waargenomen progressie en beslissen ze of de jeugdkarateka mag deelnemen. Bij twijfel is er een periode van individuele bijsturing en wordt extra begeleiding voorzien, waarna er opnieuw wordt overlegd over een mogelijke deelname aan het graadexamen. 

Met het oog op duidelijke communicaties willen we graag vragen met het volgende rekening te houden:

 • De verantwoordelijke van de jeugdlesgevers kan geen beloftes maken in verband met het toelaten van een bepaald jeugdlid tot het graadexamen. 
 • De andere jeugdlesgevers zullen zich niet uitspreken over een eventuele deelname. 
 • Er kan geen toestemming gegeven worden voor een deelname aan het graadexamen zonder bovenstaande procedure te hebben gevolgd. 

Als iemand niet kan/mag deelnemen aan een examen is nog altijd kans om op het volgende examenmoment te mogen deelnemen, afhankelijk van de hierboven vermelde uitleg.

Inschrijving

Alle kinderen/jongeren die uitgenodigd werden voor het graadexamen worden ingeschreven door de verantwoordelijke van de jeugdlesgevers. Dat wilt zeggen dat de jongere of ouder hiervoor niets moeten in orde brengen. 

Wat moet je meebrengen naar het graadexamen?

Hoewel je als ouder, grootouder,… niet instaat voor de inschrijving voor het examen wordt er wel gevraagd er op toe te zien dat je (klein)kind volgende documenten bij zich heeft op het examen: 

 • 4 euro gepast geld voor aankoop van een examenbriefje (niet van toepassing voor het examen van 9e Kyu)
 • het gradenboekje (rood VKF-lidboekje) 
 • de geldige VKF-vergunningskaart 

Geslaagd

Proficiat! Je slaagde voor je karate-examen.  

Een nieuwe gordel kan na het examen gekocht worden via de club (€5 contant) maar kan eveneens gekocht worden in een sportwinkel. 

Een merkstreepje krijg je gratis van de verantwoordelijke van de jeugdlesgevers. 

Contactpersoon

Johan Schrooyen – clubexamen@shinbugent.be

Vragen met betrekking tot het examen(programma) zelf kan je steeds richten naar het mailadres: info@shinbugent.be

Scroll naar boven