Sporten in clubverband houdt vandaag meer in dan alleen in groepsverband een fysieke activiteit uitoefenen. Sedert enige tijd wordt er steeds meer aandacht gegeven aan het mentale aspect van trainen in groepsverband en de eventuele gebeurtenissen die zich kunnen voordoen tijdens het sporten.

Zich goed voelen als sporter wordt mee in kaart genomen als een te waarborgen goed door aandacht te hebben voor het uitdragen van positieve waarden, sportiviteit, fair-play, respect,….voor, tijdens en na het sporten.

Aanspreekpunt integriteit – karateclub Shinbu
Het aanspreekpunt integriteit (API) is binnen onze karateclub het eerste aanspreekpunt voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en lichamelijke en seksuele integriteit. De vertrouwenspersoon luistert naar de vraag of het verhaal en verwijst de melder door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen, zonder zich inhoudelijk in de zaak te verdiepen of aan waarheidsvinding te doen. Verder formuleert de API ook adviezen over preventieactiviteiten binnen de club en helpt het bestuur met het realiseren van initiatieven op dat vlak.

De vertrouwenspersoon is dus geen hulpverlener, journalist, onderzoeksrechter of bestuurder. De API zal geen hulpverleningsproces opstarten en is niet gebonden door het beroepsgeheim, noch moet hij/zij achter de feiten aangaan. Ook is het aanspreekpunt niet gebonden iedereen te informeren die nieuwsgierig is naar hetgeen hem of haar verteld werd.

Heb je te maken met pesten, ongewenst gedrag, geweld, chantage, discriminatie…? Wil je in alle discretie jouw verhaal kwijt? Jijzelf kan kiezen wie je aanspreekt van de API’s om je verhaal mee te delen.
Als vertrouwenspersoon luisteren we naar jouw vraag of verhaal en samen met jou bekijkt deze persoon hoe jij het best geholpen kan worden en word je betrokken bij elke stap!

Binnen de club zijn er verschillende leden (lesgevers / bestuur) die de opleiding ‘aanspreekpunt integriteit in je vechtsportclub’ gevolgd hebben en kunnen optreden als aanspreekpersoon.

Hieronder vind je onze vertrouwenspersonen terug en hoe je hen kan contacteren:

Leden die aanspreekpunt integriteit zijn binnen SHINBU Gent:

 • Bruyneel Aillan – 1e Dan: lesgever jeugd
 • Dumolin Alain – 3e Dan : lesgever volwassenen
 • Schynckels Kim – 3e Dan: lesgever jeugd
 • Van der Heyden Sarah – 1e Dan: lid bestuur & assistent jeugd
 • Van Royen Manuel – 3e Dan:  lesgever jeugd en volwassenen

van links naar rechts: Aillan Bruyneel, Manuel Van Royen, Alain Dumolin, Kim Schynkels, Sarah Van der Heyden

Contact: api@shinbugent.be

Heb je dringend hulp nodig, contacteer dan 1712 of de politie.

Algemene gedragsregels

Shinbu Gent is een club met aandacht voor gezond en ethisch sporten zoals uitgewerkt werd in het integriteitsbeleid van de Vlaamse Karate Federatie (VKF) in samenwerking met de Gezond-en Ethische commissie.
Met het aanbrengen van gedragscodes willen we een algemeen engagement aangaan en continu aandacht geven aan het gezond sportklimaat in de club.
Shinbu Gent zal erop toezien dat de volgende gedragsregels worden toegepast door hun verschillende doelgroepen en dat de lichamelijke, geestelijke, sociale en seksuele integriteit van de sporter gerespecteerd wordt.
Regels – reglementen en de gedrags- en ethische Code ter bevordering van veiligheid, gezondheid en welbevinden van de Vlaamse Karate Federatie vzw zijn gekend en worden gerespecteerd.

 • Iedereen is welkom in onze karateclub en we zorgen ervoor dat iedereen er zich thuis voelt.
 • Er wordt getraind en aan wedstrijden deelgenomen op een manier waarbij de gezondheid van de sporter en het correct ethisch handelen gewaarborgd wordt
 • De sporter wordt ten allen tijde beschermd tegen de negatieve effecten die sport kan veroorzaken zoals: stress, prestatiedruk, blessures, gezondheidsrisico’s, dopingmisbruik, intimidatie, pestgedrag, machtsmisbruik, agressie, geweld en seksueel grensoverschrijdend geweld.
 • Er wordt steeds respect getoond voor anderen, zowel clubleden, tegenstrevers, trainers, scheidsrechters als supporters, ongeacht hun geslacht, culturele achtergrond, geaardheid, herkomst, sociale status of handicap.
 • Sportiviteit, respect en fair-play worden hoog in het vaandel gedragen.
 • Er wordt zorg gedragen voor het eigen materiaal, het materiaal van de club en de sportaccommodatie
 • De positieve waarden in de jeugdsport worden nagestreefd
 • Sport is cruciaal in de totaalontwikkeling van een individu maar het gebruik van de aangeleerde technieken moet zich beperken tot de club en mogen daarbuiten niet worden toegepast. Onze club wil hierbij een belangrijke maatschappelijke rol spelen.
 • Pesten is verboden. De club besteedt aandacht aan het opsporen, de opvolging en de nazorg bij het pesten.

Zoals jullie weten is de karatesport een contactsport waarbij er dan ook aandacht dient geschonken te worden aan de (seksuele) integriteit van de karateka:

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen de karateka zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de karateka te bejegenen op een wijze die de karateka in zijn/haar waardigheid aantast én verder in het privéleven van de karateka door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijke gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (seksueel) (macht)misbruik of (seksuele) intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en relaties tussen begeleider en jeugdige sporter tot 16 jaar zijn niet acceptabel en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de karateka niet op zodanige wijze aanraken dat de karateka en/of begeleider deze aanraking als seksueel of erotisch zal ervaren.
 • Hou rekening met wat de karateka als seksueel intimiderend ervaart; bijvoorbeeld iemand naar je toe trekken om te kussen bij begroeting en afscheid; je tegen de sporter aandrukken en andere ongewenste aanrakingen.
 • Functionele aanrakingen zijn natuurlijk toegestaan. De begeleider zorgt ervoor dat daar waar lichamelijk contact noodzakelijk en functioneel is voor de sportbeoefening, dit contact (aanrakingen) nooit verkeerd – in de zin van seksueel – kan worden geïnterpreteerd.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens de trainingen, stages en wedstrijden gereserveerd en met respect omgaan met de karateka en met de ruimten waarin de karateka zich bevindt zoals kleedkamers.  Je betreedt niet zonder aankondiging en noodzaak de kleedkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de karateka te beschermen tegen schade en (macht)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie.
CAW: Centrum Algemeen Welzijnswerk – VK: vertrouwenscentra Kindermishandeling – VKF: Vlaamse Karate Federatie – ICES: Centrum Ethiek in de Sport

Specifieke gedragsregels

Clubbestuurder

 • Maak van je club een vereniging waar iedereen welkom is en iedereen zich thuis voelt.
 • Zorg voor gelijke mogelijkheden voor deelname bestaan in de karatesport voor alle jongeren ongeacht hun vaardigheid, geslacht of leeftijd
 • Wees er je van bewust dat je een voorbeeldfunctie hebt en verantwoordelijk bent voor de goede werking van de club.
 • Apprecieer de inzet van alle vrijwilligers.
 • Distribueer een gedragscode in je club.
 • Zorg ervoor dat het onderricht gebeurt door gediplomeerde en ervaren trainers.
 • Laat respect, sportiviteit en fair-play de belangrijkste waarden zijn in de club.

Trainers/coaches

 • Je bent een voorbeeld voor karateka’s, ze kopiëren je gedrag zeer snel over, ga hier bewust mee om.
 • Onderhoud een vlotte samenwerking en communicatie met de ouders, andere trainers, bestuurders, …
 • Geef je karateka een goede karate-opvoeding mee, vermijd slecht en kwetsend taalgebruik en vertoon geen aanstootgevend gedrag.
 • Stimuleer je karateka’s en behandel iedereen steeds gelijk. Een compliment is een basisfundament om tot een positief zelfbeeld te komen.
 • Wees een voorbeeld bij winst en verlies. Een positieve sportsfeer staat garant voor een positief sportresultaat. Elke karateka heeft zijn/haar kwaliteiten. Maak de karateka daarvan bewust.
 • Verlies de discipline niet uit het oog en start de les tijdig.
 • Respecteer de beslissing van de organisatie of de scheidsrechter, reageer hierop gepast

Karateka’s

 • Wees regelmatig aanwezig op de trainingen en andere activiteiten van je club. Wees betrokken bij je club
 • Luister steeds naar je trainer/coach.
 • Kom op tijd op de training, bereid je dus voor en maak tijdig je sportgerief klaar.
  • Kom je toch te laat? Excuseer je dan bij je trainer.
 • Gebruik de aangeleerde technieken enkel in de club, en nooit daarbuiten!
 • Heb respect voor jezelf, je medesporters, je tegenstanders, je trainer, het clubbestuur, de scheidsrechter, de juryleden, de toeschouwers, het materiaal waar je mee omgaat en de accommodatie waar je sport.
 • Wees groot in je verlies en blijf respectvol tegenover je tegenstander, ook al toont deze onsportief gedrag.
 • Leg je neer bij een scheidsrechterlijke beslissing
 • Toon geen aanstootgevend gedrag zowel voor, tijdens en na de training.
 • Doe niet uit de hoogte: iedereen is gelijk.
 • Hou rekening met je trainingspartner en wees enkel bezig met je eigen kamp.
 • Verzorg je en kom steeds proper de mat op, karate blijft een contactsport dus hygiëne is hierbij belangrijk!
 • Neem geen dingen van een ander, dat is stelen.

Als karateka respecteer je de gedrags- en ethische Code ter bevordering van veiligheid, gezondheid en welbevinden van de Vlaamse Karate Federatie vzw.

Ouders/Toeschouwers

 • Blijf uw kind steeds aanmoedigen niet ontmoedigen
 • Uit geen negatieve kritiek op uw kind maar probeer zo positief mogelijk te blijven
 • Projecteer je eigen dromen niet op je kind, blijf steeds realistisch
 • Volg de raad van de coach,  luister en communiceer steeds respectvol naar de trainer(s)
 • Wees een voorbeeld voor je kind
 • Ga mee kijken naar trainingen en tornooien waar mogelijk. Zo voelt je kind zich gesteund en blijven ze sporten plezant vinden.
 • Roep en tier niet naast de mat. Laat uw kind zich concentreren op zijn of haar kamp.
  Jouw kind moet tijdig aanwezig zijn op de training, help daar ook aan mee.
 • Kinderen sporten voor hun plezier, niet voor jouw plezier.
 • Wees betrokken bij de activiteiten van je club.
  Blijf respectvol naar scheidsrechters, juryleden, tegenstanders, trainers of trainingspartners
  Vermijd het gebruik van grove, beledigende taal ten opzichte van tegenstrevers, trainers, coaches, scheidsrechters en officials.
 • Leer je kind en moedig je kind aan om de regels van de sport, de gedragsregels en de regels van de fair play in acht te nemen.
 • Zie er op toe dat je kind de aangeleerde technieken enkel in de club gebruikt, en nooit daarbuiten.
 • Zie toe op de persoonlijke hygiëne en bescherming van je eigen kind.
 • Draag zorg voor het materiaal van de inrichtende club en hun sportaccommodatie (dojo en kleedkamers). Laat geen rommel achter!